الماس برش

برای برش فلزات در تراشکاری از ابزار های مختلفی استفاده میشود .یکی از این ابزار ها الماس برشکاری است .الماس برش در انواع مختلفی ارائه میشود و تفاوت ظاهری و فیزیکی آن سبب متفاوت شدن قیمت الماس برش ها میشود .

الماس برش در تراشکاری

الماس دگرشکل کربن و سخت ترین ماده روی زمین است و از آن استفاده های بسیاری در صنعت میشود . نمونه بارز آن برش فلزات است .الماس های برش بر اساس 3 مشخصه از یکدیگر جدا میشوند.

الماس برش